Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Només queda demanar decència a l’ajuntament, que suspenga aqueixes obres i deixe descansar en pau els morts del franquisme

L’Ajuntament de València segueix profanant i violant les fosses del cementiri on foren llançats represaliats/des del franquisme

La nostra alcaldessa, Rita Barberá, que tan generosa es mostra amb l’Arquebisbat en cedir-li, a la zona més cara de València, els terrenys de l’antiga fàbrica Cros perquè hi construïsca el “macrosantuari” en memòria de 233 “víctimes innocents de la Santa Croada”, destrueix sense cap respcte ni mirament les despulles de totes aquelles persones assassinades per defensar la llibertat i la democràcia, tot venent-los inclusivament com si foren terra vegetal per a les obres de consolidació de les rodalies de la muralla del castell de Sagunt. VALENCIÀ/CASTELLANO

dimecres 12 de novembre de 2008

JPEG - 142.8 kB
tela negra para esconder la obra
JPEG - 210.2 kB
dónde están los restos de los represaliados?
JPEG - 147.7 kB
para tapar el allanamiento

valencià/castellano

Efectivament, al quadre nº 1 de la fossa comuna de la Secció 5ª Dreta, en una de les parcel.les que queden lliures entre panteó i panteó, construïts gràcies a les actuacions de diferents governs municipals, ara es construeix una cosa que té tot l’aspecte de ser un altre panteó. Seria una obra normal en el cementiri si no fóra perquè es construeix destruint els cossos dels represaliats del franquisme, traslladats fins allí en camions a les nits i llançats sense cap control ni registre a les fosses.

Aquests fets esdevingueren a València després de l’entrada de les tropes franquistes el 30 de març del 1.939, en finalitzar la guerra, i han estat relatats públicament fins i tot per treballadors del mateix cementiri (diari Levante-EMV), i per altres testimonis orals que també parlen d’enterraments “incontrolats” de represaliats no registrats i mai inhumats.

La nostra alcaldessa, Rita Barberá, que tan generosa es mostra amb l’Arquebisbat en cedir-li, a la zona més cara de València, els terrenys de l’antiga fàbrica Cros perquè hi construïsca el “macrosantuari” en memòria de 233 “víctimes innocents de la Santa Croada”, destrueix sense cap respcte ni mirament les despulles de totes aquelles persones assassinades per defensar la llibertat i la democràcia, tot venent-los inclusivament com si foren terra vegetal per a les obres de consolidació de les rodalies de la muralla del castell de Sagunt.

L’afany especulador d’aquest ajuntament, no respecta ni la Llei de la Memòria, que protegeix aquests espais, ni les víctimes del franquisme ni llurs famílies. No és la primera vegada que l’ajuntament de València viola la fossa comuna de la Secció 5ª Dreta. L’any passat ja hi construí un altre panteó privat, prèvia venda de la parcel.la a particulars, a pesar de les protestes, denúncies i escrits on se li demanava respecte per les víctimes.

Potser ara, davant el temor de no poder seguir destruint despulles de represaliats i proves del genocidi, que és el que hauria passat si s’hagueren construït els nínxols a la fossa de la Secció 7ª Dreta, i a causa de les actuacions del Jutge Baltasar Garzón arran de las denúncies presentades per associacions i particulars des d’arreu d’Espanya, és pel que s’afanya ara a destruir els pocs espais de las fosses que queden, dels quals és possible que encara se’n puguen exhumar les despulles dels represaliats que hi llançaren.

El fet és especialment greu perquè aquest ajuntament, junt a d’altres que l’han precedit des que s’instaurà la democràcia, ha destruït algunes de les 6 fosses comunes que el Fòrum per la Memòria descobrí i documentà al Cementiri general de València. Pertot arreu hom investiga l’abast de la repressió franquista, se’n demana la rehabilitació de les víctimes i l’aplicació de les lleis als responsables i col.laboradors d’aquells terribles crims; fins i tot hi ha Comunitats Autònomes que legislen per protegir les fosses, però l’ajuntament de València segueix agraviant les víctimes i llurs famílies.

Aquesta fossa amida 14.721 m2. Hi foren llançades oficialment, des del 22 d’agost del 1.945 fins al 19 d’octubre del 1.950, 16.535 persones, a les quals cal afegir les que hi tiraren clandestinament, que poden ser-ne diversos milers, després de l’entrada de les tropes franquistes a València. Precisament, és en una de las fosses sobre les quals el Jutjat Central d’Instrucció nº 5 de l’Audiència Nacional havia donat l’ordre d’exhumació, que ja podria haver començat el procés si no arriba a ser per l’actuació del fiscal de l’Audiència Nacional, Sr. Zaragoza qui, en lloc de protegir les víctimes i llurs famílies, ha preferit posar-se al costat del silenci, en demanar la paralització de les exhumacions, de manera que ha facilitat actuacions depredadores de les despulles de les víctimes com es fa ara mateix al nostre cementiri. L’ajuntament de València actua menyspreant sense descans la Memòria. És com si per a aquesta Alcaldessa i el seu govern les víctimes de la repressió foren morts pobres i incòmodes dels quals cal desfer-se per deixar pas a l’oblit i als panteons dels rics

Només queda demanar decència a l’ajuntament, que suspenga aqueixes obres i deixe descansar en pau els morts del franquisme.

_______________________________________________________

El Ayuntamiento de Valencia sigue profanando y allanando las fosas del cementerio en las que fueron tirados represaliados/as del franquismo

Efectivamente, en el cuadro nº 1 de la fosa común de la Sección 5ª Derecha, en una de las parcelas que quedan libres entre panteón y panteón, construidos gracias a las actuaciones de diferentes gobiernos municipales, se está construyendo lo que tiene todo el aspecto de ser un nuevo panteón. Sería una obra normal en el cementerio de no ser porque se construye destruyendo los cuerpos de los represaliados del franquismo, trasladados hasta allí en camiones por las noches y tirados sin ningún control ni registro a las fosas.

Estos hechos ocurrieron en Valencia tras la entrada de las tropas franquistas el 30 de marzo de 1.939, al finalizar la guerra, y ha sido relatados públicamente incluso por trabajadores del propio cementerio (diario Levante-EMV), y por otros testimonios orales que también hablan de enterramientos “incontrolados” de represaliados no registrados y nunca inhumados

Nuestra alcaldesa Rita Barberá, que tan generosa se muestra con el arzobispado al cederle, en la zona más cara de Valencia, los terrenos de la antigua fábrica Cros para que construya el “macrosantuari” en memoria de 233 “víctimas inocentes de la Santa Cruzada”, destruye sin ningún respeto ni miramiento los restos de todas aquellas personas asesinadas por defender la libertad y la democracia, vendiéndolos incluso como si fueran tierra vegetal para las obras de consolidación de los alrededores de la muralla del castillo de Sagunto.

El afán especulador de este ayuntamiento, no respeta ni la Ley de la Memória, que protege estos espacios, ni a las víctimas del franquismo ni a sus familias. No es la primera vez que el ayuntamiento de Valencia allana la fosa común de la Sección 5ª Derecha. Ya el año pasado construyó otro panteón privado, previa venta de la parcela a particulares, a pesar de las protestas, denuncias y escritos en los que se le pedía respeto por las víctimas.

Quizá ahora, ante el temor de no poder seguir destruyendo restos de represaliados y pruebas del genocidio, que es lo que hubiese sucedido de construirse los nichos en la fosa de la Sección 7ª Derecha, ante las actuaciones del Juez Baltasar Garzón, a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones y particulares desde todos los lugares de España, es por lo que está afanándose en destruir los pocos espacios de las fosas que quedan, de los que es posible que aún puedan exhumarse los restos que de los represaliados que allí tiraron

El hecho es especialmente grave porque este ayuntamiento, junto a otros que le han precedido desde que se instauró la democracia, han destruido varias de las 6 fosas comunes que el Fòrum per la Memòria descubrió y documentó en el Cementerio general de Valencia. Por todos los lugares se investiga el alcance de la represión franquista, se pide la rehabilitación de sus víctimas y la aplicación de las leyes a los responsables y colaboradores de aquellos terribles crímenes, incluso hay Comunidades Autónomas que legislan para proteger las fosas, pero el ayuntamiento de Valencia sigue agraviando a las víctimas y a sus familias

Esta fosa mide 14.721 m2, En ella fueron tiradas oficialmente, desde el 22 de agosto de 1.945 hasta el 19 de octubre de 1.950, 16.535 personas, a las que hay que añadir las que tiraron clandestinamente, que pueden ser varios miles, tras la entrada de las tropas franquistas en Valencia. Precisamente, es es una de las fosas sobre las que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional había dado la orden de exhumación, que ya podría estar en marcha de no ser por la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Sr. Zaragoza, que en lugar de proteger a las víctimas y a sus familias, ha preferido ponerse al lado del silencio, pidiendo la paralización de las exhumaciones, facilitando con ello, actuaciones depredadoras de los restos de las víctimas como se está haciendo ahora mismo en nuestro cementerio. El ayuntamiento de Valencia actúa despreciando la Memoria sin descanso. Es como si para esta Alcaldesa y su gobierno las víctimas de la represión fuesen muertos pobres e incómodos de los que hay que desacerse para dejar paso al olvido y a los panteones de los ricos

Solo cabe pedir decencia al ayuntamiento, que suspenda esas obras y deje descansar en paz a los muertos del franquismo.

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0